Winter Gorce Ultra-Trail 2019 ? REGULAMIN

 1. Organizator
  Organizatorem biegu jest Fundacja Run Vegan.
  Wszelkie informacje o biegu będą się pojawiać na stronie internetowej www.gorceultratrail.pl
 2. Cel imprezy
  – popularyzacja Gorców jako miejsca do wszelkich form aktywnego wypoczynku
  – promocja gminy Ochotnica Dolna
  – popularyzacja zawodów Gorce Ultra-Trail
  – integracja środowiska biegaczy
 3. Zasady etyczne
  Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z ogólnymi zasadami sformułowanymi przez International Trail-Running Association. Podstawowym założeniem jest zapewnienie równych szans wszystkim uczestnikom i przeprowadzenie zawodów w formule indywidualnego testu możliwości sportowych. Z punktu widzenia każdego zawodnika sprowadza się to do respektowanie trzech najważniejszych   zasad: działaj fair, dbaj o bezpieczeństwo, chroń środowisko. Zasady te realizowane są przez następujące reguły szczegółowe:
  3.1 W biegu mogą uczestniczyć tylko oficjalnie zgłoszeni i opłaceni zawodnicy.
  3.2 Każdy uczestnik pokonuje cały dystans o własnych siłach, bez żadnej pomocy ze strony osób trzecich i bez udziału jakichkolwiek pojazdów mechanicznych. Pomoc osób trzecich dozwolona jest wyłącznie w obrębie punktów żywieniowych.
  3.3 Biegacze nie mogą zbaczać z wyznaczonej trasy. W przypadku zgubienia należy tą samą drogą wrócić do ostatnich znaków i kontynuować bieg zgodnie z oficjalną trasą.
  3.4 Każdy zawodnik zobowiązany jest udzielić ? w miarę swoich możliwości ? pomocy kontuzjowanym i potrzebującym pomocy, przede wszystkim poprzez zawiadomienie organizatorów i służb medycznych.
  3.5 Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek środków dopingujących
  3.6 Zabronione jest stosowanie w czasie biegu jakiejkolwiek przemocy słownej i fizycznej. Odnotowane przypadki będą karane dyskwalifikacją.
  3.7 Numer startowy powinien być umieszczony w sposób widoczny dla innych zawodników, kibiców i sędziów.
  3.8 Zawodnik rezygnujący z biegu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organizatora.
  3.9 Zabronione jest jakiekolwiek śmiecenie na trasie.
 4. Czas i miejsce
  Gorce Ultra-Trail Winter odbędzie się w dniu 2 marca 2019 roku, o godzinie 10.00
  Start biegu nastąpi w Ochotnicy Górnej, na moście przy początku drogi na Studzionki, meta w przysiółku Studzionki.
 1. Trasa
  Trasa biegu ma długość ok. 23 km i prowadzi stromym podbiegiem z Ochotnicy Górnej do Studzionek, następnie głównym grzbietem, czerwonym szlakiem turystycznymi aż do Lubania, oraz powraca tą samą drogą do Studzionek.
 2. Limity czasowe i pomiar czasu
  Limit czasu na pokonanie trasy wynosi ? 6 godz.
  Pomiar czasu zostanie wykonany ręcznie lub za pomocą elektronicznych chipów.
 3. Punkty żywieniowe
  7.1 Bieg rozgrywany jest w formule częściowej samowystarczalności. Oznacza to, że każdy zawodnik powinien samodzielnie skalkulować własne zapotrzebowanie na jedzenie i picie w trakcie całego biegu. Przewidziany jest jeden punkt żywieniowy na szczycie Lubania (ok. 12 km), jeśli warunki pogodowe na to pozwolą.
 4. Wyposażenie obowiązkowe i zalecane
  8.1 Każdy uczestnik musi posiadać:
  ? włączony, sprawny i naładowany telefon komórkowy, którego numer podał w zgłoszeniu
  ? folię NRC w minimalnym rozmiarze 140×200 cm (standardowa wielkość)
  ? własny kubek lub butelkę na napoje (na punkcie nie będzie kubków jednorazowych)
  ? numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu umieszczony w widocznym miejscu
  8.2 Zaleca się:
  ? dostosowanie obuwia i ubioru do trudnej górskiej trasy i przewidywanych warunków pogodowych
  ? posiadanie pojemnika na wodę o minimalnej pojemności 1 litra
  ? ślad gpx wgrany na telefon lub zegarek biegowy
  ? posiadanie podstawowej apteczki medycznej.
 1. Rejestracja, opłaty startowe, limit uczestników
  9.1 W biegu może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ma ukończone 18 lat, lub osoba która w dniu biegów ukończyła 16 lat, pod warunkiem dostarczenia do biura zawodów, pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
  9.2 Zgłoszenie do biegu odbywa się wyłącznie poprzez link do formularza rejestracyjnego dostępny na stronie internetowej Gorce Ultra-Trail? w zakładce ZGŁOSZENIA
  9.3 Zapisy są możliwe do wyczerpania limitu, który wynosi 100 zapisanych i opłaconych osób plus miejsca do dyspozycji organizatora.  Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 25 lutego 2019 r lub do wyczerpania limitu miejsc.
  9.4 Integralnym elementem procesu rejestracji jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości obowiązującej na dzień zaksięgowania wpłaty.
  9.5 Opłata startowa za bieg wynosi:
  – stawka podstawowa – 120 zł
  – specjalna stawka FIRST MINUTE, obowiązująca do 23 stycznia – 100 zł
  – stawka w biurze zawodów – 150 zł
  9.6 Opłaty startowej należy dokonać przelewem online zgodnie z instrukcją zawartą na stronie rejestracji do biegu, lub zgodnie z instrukcją przesłaną mailem.
  9.7  Na liście startowej zawodnicy pojawiają się dopiero po zaksięgowaniu opłaty.
  9.8 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz prawo do zwiększenia puli pakietów startowych.
  9.9 Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.
 1. Rezygnacje  i przepisywanie pakietów startowych
  10.1 W przypadku rezygnacji uczestnika z zawodów, organizator nie zwraca wpisowego.
  10.2 Nie jest możliwe przepisywanie pakietów startowych na innych zawodników.
 2. Biuro zawodów
  11.1 Lokalizacja i godziny pracy Biura zawodów zostaną podane na stronie internetowej imprezy w późniejszym terminie.
 1. Klasyfikacje i nagrody
  12.1 Klasyfikacje:
  1. Klasyfikacje generalne K i M
  2. Klasyfikacja mieszkańców gminy Ochotnica Dolna
  12.2 Nagrody:
  1. Zdobywcy miejsc I ? VI w klasyfikacji generalnej Open K i Open M otrzymują statuetki.
  2. Najszybszy mieszkaniec/mieszkanka gminy Ochotnica Dolna otrzyma statuetkę.
 1. Kary regulaminowe
  Zawodnicy łamiący postanowienia regulaminu mogą być ukarani karami czasowymi od 5 min do 1 godziną, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją.
 2. Świadczenia
  14.1 Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:
  ? prawo do udziału w imprezie
  ? ubezpieczenie NNW
  ? 1 punkty żywieniowy na trasie (o ile warunki pogodowe na to pozwolą).
  ? posiłek regeneracyjny na mecie
  ? obsługa sędziowska, pomiar czasu
  ? numer startowy
  ? pamiątkowy medal na mecie dla zawodników, którzy ukończyli bieg
  ? zabezpieczenie medyczne na trasie
  – upominek z logo biegu
  14.2 Worki na depozyt dostępne będą w biurze zawodów. Można je zostawić w biurze zawodów lub bezpośrednio przed startem w Ochotnicy Górnej. Do odbioru będą na mecie po okazaniu numeru startowego.
  14.3 Odprawa dla zawodników odbędzie się w sobotę 2 marca 2019 roku, na 15 min przed startem w Ochotnicy Górnej.
 1. Wykorzystanie wizerunku, dane osobowe
  15.1 Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Obejmuje to również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  15.2 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.
  15.3 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych.  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
  15.4 Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku do promocji i organizacji imprez Organizatora w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
 2. Postanowienia końcowe
  16.1 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, wszelkie zmiany będą publikowane na stronie biegu.
  16.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
  16.3 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  16.4 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.