1. Czas i miejsce, trasa
1.1 Biegi Dzieci odbędą się w dniu 4 sierpnia 2019 roku. Nazwa: Bieg Dziupiontek i Chodoków, zwany dalej jako „Bieg”
1.2 Start poszczególnych dystansów nastąpi odpowiednio o godz.:

11.00 – rocznik 2012 – 2018, dystans    300 m
11.15 – rocznik 2011 – 2009, dystans    600 m
11.30 – rocznik 2008 – 2006, dystans    900 m
11.45 – rocznik 2005 – 2003, dystans 1 200 m

1.3 Baza zawodów: Ochotnica Dolna, Wiejski Ośrodek Kultury, oś. Dłubacze 173b. Trasa biegu będzie wyznaczona na stadionie sportowym.

2. Rejestracja, limity uczestników, opłaty startowe
2.1 Bieg jest wydarzeniem bezpłatnym.
2.2 Zgłoszenie uczestnika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line. Link do formularza jest dostępny na stronie internetowej www.gorceultratrail.pl, w zakładce ZGŁOSZENIA. Zapisy do dnia 20 lipca 2019. Po zamknięciu zapisów on-line, rejestracja będzie możliwa w biurze zawodów, w miarę dostępnych miejsc.
2.3 Zapisy są możliwe do wyczerpania limitu miejsc który wynosi łącznie 100:
zapisy on-line – 80 miejsc
zapisy w Biurze Zawodów – 20 miejsc (2-4 sierpnia)
Na liście startowej zawodnicy pojawiają się wg kolejności zgłoszeń.
2.4 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz prawo do zwiększenia puli pakietów startowych.
2.5 Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie karty zawodnika zawierającej m.in. deklaracje braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu przez rodzica lub opiekuna prawnego

3. Biuro zawodów
3.1 Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Ochotnicy Dolnej.
3.2 Adres biura zawodów : Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej, Dłubacze 173b, 34-452 Ochotnica Dolna

4. Klasyfikacje i nagrody

4.1 Klasyfikacja OPEN K i M na każdym dystansie.
4.2 Pamiątkowe statuetki otrzymają zdobywcy miejsc I – III we wszystkich kategoriach wiekowych.
4.3 Dekoracje nastąpią bezpośrednio po biegach o godz. 12.00

5. Świadczenia, pakiet startowy
5.1 Organizator w ramach wydarzenia zapewnia następujące świadczenia:

– prawo startu w zawodach na wybranym dystansie
– obsługę sędziowską
– numer startowy
– pamiątkowy medal na mecie dla zawodników, którzy ukończyli bieg
– zabezpieczenie medyczne na trasie
– ubezpieczenie NNW

6. Wykorzystanie wizerunku, dane osobowe
6.1 Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Obejmuje to publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
6.2 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.
6.3 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309). Rodzic/opiekun prawny uczestnika przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
6.4 Rodzic/opiekun prawny zapisując uczestnika do udziału w zawodach akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatną publikację jego wizerunku do promocji i organizacji imprez Organizatora w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.

7. Organizator
7.1 Organizatorem zawodów jest Fundacja Run Vegan, KRS 0000706705
7.2 Współorganizatorem jest Urząd Gminy Ochotnica Dolna

8. Postanowienia końcowe
8.1 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie wydarzenia.
8.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia bez podawania przyczyn.
8.3 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
8.4 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.